افتخارات

نمونه كار :

 

از جمله دانش آموزان بنده :

 

1)دكتر ابوالفضل صالح

2)دكتر علي جباري

3)دكتر سعداني

4)دكتر حيدريان

5)دكتر عمراني

 

             كه در دوره دبيرستان ، در خدمت ايشان بوده ام.

__________________________________________________________

 

آقايان مختاري ،بيگ حسن ،ايراندوست ،جعفري ،زماني ،مهدوي ،اقدامي ،صالح و ...

كه مدرك كارشناسي ارشد گرفته اند كه انشاالله ايشان را در كسوت دكتري ببينيم.

 

                                                                                                                                                                                                                                               پيروز باشيد .